Loading products
0

Your cart

Your cart is empty

Start shopping now

Homepage

Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
WWW.POPPART24.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Drukarnia Internetowa dostępny pod adresem internetowym www.poppart24.pl prowadzony jest przez Poppart 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Admiralskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000953836, NIP 9372677100, REGON 36301624400000, adres poczty elektronicznej: zarzad@poppart.pl .
1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej i nie dotyczy konsumentów. Przedmiotem działalności Drukarni Internetowej jest świadczenie usług wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Drukarni Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Drukarni Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Drukarni Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Drukarni Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Drukarni Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy)..Definicje:
DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.poppart24.pl.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Drukarni Internetowej.
KREATOR ONLINE – funkcjonalność Formularza Zamówienia, interaktywny kreator pozwalający Klientowi na wybór szablonu Produktu, określenie jego cech oraz wgranie Plików Graficznych.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Drukarni Internetowej.
PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany przez Klienta w zależności od Produktu (1) w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj plik”),
PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produkt przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klienta.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Poppart 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Admiralskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000587226, NIP 9372677100, REGON 36301624400000, adres poczty elektronicznej: zarzad@poppart.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ
2.1.
W Drukarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, a także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poppart24.pl lub też pisemnie na adres: ul. Admiralska 16, 43-300 Bielsko-Biała.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Drukarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, a także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Do korzystania z Formularza Zamówień nie jest konieczne korzystanie przez Klienta z Konta.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Drukarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
pisemnie na adres: ul. Admiralska 16, 43-300 Bielsko-Biała;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poppart24.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Drukarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Drukarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Drukarni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Drukarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4.Procedura Weryfikacji Plików, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę
Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie Weryfikacja Plików. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informację Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych.
Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1.1) zakończenia Weryfikacji Plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (1.2) otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (1.3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych, albo (1.4) po zaakceptowaniu plików przez Klienta jeśli Klient zakupił usługę wraz z projektem, oraz (2) po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym SPRZEDAWCY. W sytuacji, gdy Klient przez 7 dni od przesłania Klientowi przez Sprzedawcę uwag nie prześle poprawek lub żądania rozpoczęcia realizacji Umowy, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez dodatkowych wezwań.
Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików lub zaprojektowanych przez SPRZEDAWCĘ przy zakupie przez Klienta opcji z projektem.
3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.

4. PROJEKT GRAFICZNY
4.1. Ceny

Podstawowa cena wykonania projektu zawiera sformatowanie i rozmieszczenie elementów, zaproponowanie tła i grafiki ozdobnej, aranżację całości wraz z tekstami oraz innymi nadesłanymi materiałami. Dodatkowo płatne usługi to: (1) przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną, (2) skanowanie, (3) wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów, (4) wyszukiwanie oraz zakup zdjęć, clipartów itp. materiałów, (5) wycinanie elementów zdjęć z tła, (6) wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów, (7) wycinanie z tła i wektoryzacja logo, (8) rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, (9) rysowanie mapek dojazdowych, (10) wyszukiwanie logotypów sponsorów, (11) personalizacja (np. zaproszeń).
Koszt wszystkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych wyżej uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności. Przy bardziej pracochłonnych zleceniach, możliwe jest godzinowe rozliczanie usługi projektowej.
Każda dopłata szacowana jest przez Sprzedawcę i Klient jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.
Ceny poszczególnych zleceń określone są w ofercie przedstawionej Klientowi i wymagają akceptacji drogą mailową.
4.2. Materiały
Klient zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów drogą elektroniczną w czytelnej i spójnej formie.
Do materiałów zalicza się:
(1) Tekst w formie edytowalnej (np. .doc, .txt, .rtf, .odt, e-mail), który powinien znaleźć się w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itp.
WAŻNE! Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków oraz tzw. literówki.
(2) Zdjęcia i inne materiały tj. obrazy, grafiki, itp. o rozdzielczości nie mniej niż 300 dpi,
(3) Logo w formacie wektorowym – skalowalnym, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai, w krzywych lub rozszerzeniu pliku .png (bez tła).
Prace nad projektem rozpoczynają się po dostarczeniu do firmy POPPART 24 wszystkich niezbędnych materiałów przez Klienta oraz informacji koniecznych do przygotowania projektu.
W przypadku dostarczenia niekompletnych materiałów, dosyłanie ich w trakcie projektu będzie traktowane jako dodatkowe zmiany, czyli poprawki. Dotyczy m. in. dodatkowych treści, grafik, zmian w układzie projektu graficznego, zmian kolorystycznych itp.
Jeśli Klient nie posiada własnych zdjęć, istnieje możliwość wykorzystania zdjęć darmowych. Jeżeli nie spełnią one oczekiwań, Klient ma do dyspozycji zdjęcia z licencją – dodatkowo płatne. O kwocie zakupu zdjęć Klient zostanie poinformowany wcześniej i jeżeli zaakceptuje cenę, kwota zakupu zdjęcia zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.
Mile widziane są sugestie dotyczące kolorów, rozmieszczenia poszczególnych elementów oraz przedstawienie wizji Klienta dotyczącej projektu. Dużą pomocą jest wysyłanie inspiracji w postaci zrzutów ekranu tzw. „screenów”. Im więcej informacji Klient dostarczy na temat zleconego projektu, tym sprawniej i trafniej zostanie wykonany projekt, skracając czas obu stron na ewentualne poprawki.
4.3. Sposób dostarczania poprawek
Po otrzymaniu gotowej wersji projektu Klient zobowiązany jest zapoznać się z nim w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych. Należy wówczas dokładnie sprawdzić teksty (pod względem
merytorycznym i redakcyjnym) oraz zdjęcia i kompozycje graficzne (pod kątem rozkładu i kolorystyki).
W cenie projektu Klient może zgłosić 3-krotnie listę z poprawkami. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości w odpowiedzi e-mail do grafika. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny i przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi, możliwe są dopłaty do projektu zgodnie z dodatkowym nakładem pracy.
4.4. Odpowiedzialność
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności: (1) za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta, (2) za treść dostarczonych materiałów (dotyczy również błędów w nich zawartych), (3) niską jakość grafik przesłanych przez Klienta (o czym zostanie wcześniej poinformowany), (4) opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne, (5) opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy, (6) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z przedłużenia terminu wysłania poprawek, akceptacji lub dokonania płatności.
Z uwagi na uwarunkowania technologiczne Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze (odchylenia). Jeżeli kolory odgrywają bardzo istotną rolę w projekcie, sugerujemy zamówienie odpłatnie druku próbnego na maszynie cyfrowej.
4.5. Prawa autorskie
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest wyłącznie własnością jego wykonawcy, czyli firmy POPPART 24.
Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie .png, .jpg. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy POPPART 24, musi wykupić prawa autorskie.
Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.).
POPPART 24 bezpłatnie archiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostępnia zlecającemu do potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

5.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.1.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcina 73/6, 60-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy w wysokości 5.494.980 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.
5.2.Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1.
Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.3.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6.4.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Przesyłka kurierska.
Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Admiralska 16, 43-300 Bielsko-Biała – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
6.5.Termin dostawy Produktu do Klienta albo jego gotowości do odbioru przez Klienta podany jest w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.4. Regulaminu, z zastrzeżeniem że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Drukarnia internetowa zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy w sytuacjach losowych lub niezależnych od SPRZEDAWCY.

7.REKLAMACJA PRODUKTU
7.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
7.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
7.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. Admiralska 16, 43-300 Bielsko-Biała;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poppart24.pl;
7.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie.

8.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
8.1.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.2.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.4.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
8.6.W wypadku Usługobiorców Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.7.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
8.8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.1.51. Ze względu na charakter Produktu, konsumentom składającym zamówienie w Drukarni Internetowej nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta, gdyż zgodnie z art. 38 pkt 3 wskazanej ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.
Umowy zawierane poprzez Drukarnia Internetowa zawierane są w języku polskim.
10.2.Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.